البوصنة و الهرسك, السورينام, . ! EDIT
! www.school-holidays.net 550
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT !
edit@edit.fr
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube

أحداث استثنائية :

أحداث استثنائية :


قواعد العمل* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطلة البرلمان (بداية) 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales* 2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
4 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 4 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 4 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 5 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 5 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament sitting days (beginning) 6 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales* 6 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
10 , 2021أحداث استثنائية 
view more
10 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 14 , 2021أحداث استثنائية 
view more
14 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales* 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
24 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 25 , 2021أحداث استثنائية 
view more
" ( ""Porto Alegre"" )" 25 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 26 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 26 , 2021أحداث استثنائية 
view more
" ( ""Davos"" )" 27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 28 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 30 , 2021أحداث استثنائية 
view more
31 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament sitting days (beginning) 2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 6 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament sitting days (beginning) 8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 9 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales 11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطلة البرلمان (بداية) 12 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 12 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Flower shops are closed* 14 , 2021أحداث استثنائية 
view more
14 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 14 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 16 , 2021أحداث استثنائية 
view more
20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 21 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 21 , 2021أحداث استثنائية 
view more
()* 22 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 24 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 26 , 2021أحداث استثنائية 
view more
28 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
الانتخابات المحلية 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 1 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 2 , 2021أحداث استثنائية 
view more
3 , 2021أحداث استثنائية 
view more
3 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 3 , 2021أحداث استثنائية 
view more
** 4 , 2021أحداث استثنائية 
view more
5 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 7 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
8 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 9 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 10 , 2021أحداث استثنائية 
view more
10 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 12 , 2021أحداث استثنائية 
view more
13 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 13 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 13 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 13 , 2021أحداث استثنائية 
view more
14 15 , 2021أحداث استثنائية 
view more
15 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 16 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 17 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 19 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
الانتخابات المحلية 22 , 2021أحداث استثنائية 
view more
22 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطلة البرلمان (بداية) 27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
الانتخابات الإقليمية 27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
28 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 29 , 2021أحداث استثنائية 
view more
30 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament sitting days (beginning)* 30 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 4 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 6 , 2021أحداث استثنائية 
view more
6 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 7 , 2021أحداث استثنائية 
view more
7 , 2021أحداث استثنائية 
view more
9 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 10 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 11 , 2021أحداث استثنائية 
view more
13 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 15 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 16 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 18 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 18 , 2021أحداث استثنائية 
view more
** 19 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
* 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 20 , 2021أحداث استثنائية 
view more
23 , 2021أحداث استثنائية 
view more
يوم جاف (بدون كحول) 25 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 25 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Winter sales* 26 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 26 , 2021أحداث استثنائية 
view more
Parliament recess (beginning) 27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
27 , 2021أحداث استثنائية 
view more
عطله البرلمان (بداية) 29 , 2021أحداث استثنائية 
view more
() 31 , 2021أحداث استثنائية 
view more

قواعد العمل -
1 , 2021

أحداث استثنائية : Working Time Non-Ramadan The working hour for a worker or employee in KSA Should not work more than 8 hrs in a day as per Saudi Labor Law article no 98. If an employee wants to reduce or adjust the working time due to any reason, then it should not more than 48 hrs in a week. Working Time In Ramadan The Working hrs in the holy month of Ramadan(Ramzan) for Muslime worker or employee in KSA should not work more than 6 hrs in a single day and it should not more than 36 hrs in 7 days of a week.


عطلة البرلمان (بداية) -
1 , 2021

أحداث استثنائية :


Winter sales -
1 , 2021

أحداث استثنائية : May last over two months


Winter sales -
2 , 2021

أحداث استثنائية : Last two months


-
4 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
4 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
4 , 2021

أحداث استثنائية :


-
5 , 2021

أحداث استثنائية : Instaurado en homenaje a la publicacin del primer nmero de Primicias de la cultura de Quito , el 5 de enero de 1792, peridico dedicado a exaltar las ideas libertarias y fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, precursor y prcer de la Independencia americana. El Congreso Nacional, el 7 de agosto de 1992 y con ocasin del segundo centenario de la aparicin del Primer Peridico Ecuatoriano , dict el acuerdo que estableci la fecha del Da del Periodista Ecuatoriano


() -
5 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
6 , 2021

أحداث استثنائية :


Winter sales -
6 , 2021

أحداث استثنائية : Lasts 5 weeks


عطله البرلمان (بداية) -
8 , 2021

أحداث استثنائية :


-
10 , 2021

أحداث استثنائية :


-
10 , 2021

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
14 , 2021

أحداث استثنائية :


-
14 , 2021

أحداث استثنائية :


Winter sales -
20 , 2021

أحداث استثنائية : Last 5 weeks


-
24 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
25 , 2021

أحداث استثنائية :


" ( ""Porto Alegre"" )" -
25 , 2021

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
26 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
26 , 2021

أحداث استثنائية :


" ( ""Davos"" )" -
27 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
28 , 2021

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
30 , 2021

أحداث استثنائية :


-
31 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
2 , 2021

أحداث استثنائية :


-
6 , 2021

أحداث استثنائية : Last 6 weeks


Parliament recess (beginning) -
8 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
8 , 2021

أحداث استثنائية :


-
9 , 2021

أحداث استثنائية : El 9 de febrero de 1971 comenz a circular el semanario Papel Peridico de Santaf de Bogot . La ley 918 de 2004 declar el 4 de agosto como el Da del Periodista y Comunicador Wikipedia


Winter sales -
11 , 2021

أحداث استثنائية :


عطلة البرلمان (بداية) -
12 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
12 , 2021

أحداث استثنائية :


Flower shops are closed -
14 , 2021

أحداث استثنائية : To enforce the prohibition of Valentine's day


-
14 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
14 , 2021

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
16 , 2021

أحداث استثنائية :


-
20 , 2021

أحداث استثنائية :


-
21 , 2021

أحداث استثنائية : To remember victims of Hualien earthquake


-
21 , 2021

أحداث استثنائية : Does not apply to Equatorial regions


() -
22 , 2021

أحداث استثنائية : Https://www.parlament.ch/


عطله البرلمان (بداية) -
24 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
26 , 2021

أحداث استثنائية :


-
28 , 2021

أحداث استثنائية :


-
1 , 2020

أحداث استثنائية : At 2:00 local time Daylight Saving time (DST)


-
1 , 2020

أحداث استثنائية : In tribute to the COVID 19 victims


-
1 , 2020

أحداث استثنائية : Lasts 5 days - in Toahtu http://www.actionjeunesse.pf/


الانتخابات المحلية -
1 , 2020

أحداث استثنائية :


-
1 , 2020

أحداث استثنائية :


-
1 , 2020

أحداث استثنائية : On Constitutional changes


Parliament recess (beginning) -
2 , 2020

أحداث استثنائية :


-
2 , 2020

أحداث استثنائية :


-
2 , 2020

أحداث استثنائية : Honoring victims of COVID19.


() -
2 , 2020

أحداث استثنائية :


-
3 , 2020

أحداث استثنائية :


-
3 , 2020

أحداث استثنائية :


-
3 , 2020

أحداث استثنائية : After university terrorist attack


-
4 , 2021

أحداث استثنائية : To let society show its solicitude for rural migrant workers and enable them to gain self-esteem and self-confidence. in Chongqing (autonomous city in South West China


-
5 , 2020

أحداث استثنائية :


-
7 , 2020

أحداث استثنائية : From 2008 onwards


() -
8 , 2020

أحداث استثنائية :


-
8 , 2020

أحداث استثنائية :


-
8 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
9 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
10 , 2020

أحداث استثنائية :


-
10 , 2020

أحداث استثنائية :


-
11 , 2021

أحداث استثنائية : 1918. Compigne 5:00 . 11:00


() -
11 , 2020

أحداث استثنائية :


-
11 , 2020

أحداث استثنائية :


-
11 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
12 , 2020

أحداث استثنائية :


-
13 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
13 , 2020

أحداث استثنائية :


-
13 , 2020

أحداث استثنائية : In tribute to the late former President of the country, Jerry John Rawlings.


يوم جاف (بدون كحول) -
13 , 2020

أحداث استثنائية :


14 -
15 , 2020

أحداث استثنائية :


-
15 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
16 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
17 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
19 , 2020

أحداث استثنائية :


-
20 , 2020

أحداث استثنائية : In tribute to the late Serbian Orthodox Church (SPC) Irinej


الانتخابات المحلية -
22 , 2020

أحداث استثنائية :


-
22 , 2020

أحداث استثنائية :


عطلة البرلمان (بداية) -
27 , 2020

أحداث استثنائية :


الانتخابات الإقليمية -
27 , 2020

أحداث استثنائية :


-
27 , 2020

أحداث استثنائية : Day of sales and bargains


-
28 , 2020

أحداث استثنائية :


-
29 , 2020

أحداث استثنائية : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


-
30 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
30 , 2020

أحداث استثنائية : Both houses


() -
4 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
6 , 2020

أحداث استثنائية :


-
6 , 2020

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
7 , 2020

أحداث استثنائية :


-
7 , 2020

أحداث استثنائية :


-
9 , 2020

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
10 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
11 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
11 , 2020

أحداث استثنائية :


-
13 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
15 , 2020

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
16 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
18 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
18 , 2020

أحداث استثنائية :


-
19 , 2020

أحداث استثنائية : This young man's immolation in Sidi Bouzid started the Tunisian revolution on Dec. 19, 2010


-
20 , 2020

أحداث استثنائية : 1989


-
20 , 2020

أحداث استثنائية : Commemorates the U.S. invasion in 1989


Parliament recess (beginning) -
20 , 2020

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
20 , 2020

أحداث استثنائية :


-
23 , 2020

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
25 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
25 , 2020

أحداث استثنائية :


Winter sales -
26 , 2020

أحداث استثنائية : Last one month


عطله البرلمان (بداية) -
26 , 2020

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
27 , 2020

أحداث استثنائية :


-
27 , 2020

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
29 , 2020

أحداث استثنائية :


() -
31 , 2020

أحداث استثنائية :